< Vraťte na vyrobky

MECHANICKÁ STĚNOVÁ SOUSTAVA AZIS-1200

Zmechanizowany zespół podścianowy AZIS-1200

Mechanická stěnová soustava AZIS-1200 slouží k přenesení těživa ze stěnového porubu s vysokou těžbou na koaxiálně umístěný pásový dopravník. Konstrukce stěnové soustavy je založena na podsystému hřeblového dopravníku s pohonem, žlaby a řetězy a na podsystému spřažené zpětné stanice, která se nachází na speciální, k tomuto účelu určené podpůrné konstrukci.

Stěnová soustava je dodatečně vybavena zařízením BISUP-W, které slouží k posuvu celé stěnové soustavy v souladu s postupem porubní fronty a zařízením SUPEN W/F, jež je určeno k permanentní přestavbě pohonu výsypového stěnového dopravníku naší konstrukce. Soustava AZIS-1200 je kompatibilní s hřeblovým stěnovým dopravníkem s čelním nebo bočním výsypem.

Konstrukce trasy umožňuje usazení ve speciálních držácích dalších stěnových prvků, např.: vypínače, skříně, skříňky s nářadím, kabely, tlakové potrubí atd., které se přemisťují spolu s posunem soustavy. V trase dopravníku se může nacházet rovněž libovolná drtička těživa. Elektrickou část soustavy tvoří integrovaný skupinový systém strojů určených do prostorů čelby firmy Hamacher Sp. z o. o., a komunikační systém s hlasitým odposlechem UGS-99/1 spolu se systémem blokád. Přípustný sklon důlní chodby, ve které může být soustava umístěna, činí +/-18°.

Mechanická stěnová soustava AZIS-1200 může být rovněž použita jako stabilní hřeblový dopravník pro přesun těživa v rámci jednoho provozu.


Mechanická stěnová soustava AZIS-1200 se skládá z následujících podsystémů:

 • zpětná stanice s hydraulicko-mechanickým napínáním řetězu,
 • vodorovná žlabová souprava (ležící),
 • dynamická drtička těživa,
 • závěsná žlabová souprava,
 • podpůrná konstrukce pohonu dopravníku,
 • pohon stěnové soustavy
 • spřažená zpětná stanice pásmového dopravníku s přesypem,
 • zařízení „BISUP-W“
 • zařízení „SUPEN W/F“
 • typické spojovací prvky hřeblového dopravníku, koše k vedení kabelů,
 • elektrické vybavení,
 • hydraulická armatura.

Zpětná stanice

azis-1200_stacja_zwrotnaZpětná stanice

Zpětná stanice je vyrobena z pevné svařené konstrukce a skříň z plechů se zvýšenou životností. Je vybavena bezzubým vratným bubnem, který je oboustranně umístěn v naklápěcích ložiskách. Rovněž je vybavena hydraulicko-mechanickým systémem napínání řetězu. Hydraulické napnutí řetězu probíhá pomoci servomotorů napájených hydraulickým systémem mechanického pláště. Mechanický napínací systém využívá napínací šrouby, které umožňují přesnou regulaci napětí hřeblového řetězu, který je vstupně nastaven hydraulickým systémem, jak rovněž zajištění nastavení proti možné změně. Zpětná stanice je také vybavena dvěma usazovacími sedly, které slouží k ukotvení stěnové soustavy v chodbě pomoci stojek. U chodeb se sklonem od +/- 12° do +/- 18°, do kterých je AZIS-1200 vestavěn, se zpětná stanice dodatečně vybavuje doplňujícími usazovacími sedly, které jsou spojené pomoci kloubu a umožňují dodatečné připojení stojky a zařízení BISUP-W.

vodorovná žlabová souprava

azis1200_03dVodorovná žlabová souprava se zařízením SUPEN W/F a hradítky: rovnými, celistvými, vysokými a klapkami, u zařízení SUPEN W/F: rovnými, celistvými, vysokými

Vodorovná žlabová souprava je sestavena z trasovacích žlabů, ke kterým jsou připevněna hradítka. Hradítka jsou připevněna takovým způsobem, že spolu se žlabem tvoří pevnou, samonosnou konstrukci. Hradíka na pracovním úseku pohonu výsypového stěnového dopravníku (délka dle požadavků klienta) jsou vždy na boční straně důlního díla dělené, což usnadňuje jejich demontáž během přestavby stěnového dopravníku. V závislosti na zvolené variantě dopravník může být vybaven dělenými hradítky kompatibilními se zařízením SUPEN W/F. Na protější straně žlabové soupravy na pracovním úseku přesypu stěnového porubu mohou být, dle požadavků klienta, použita hradítka:

 • celistvé, vysoké, rovné spolu s ochrannými klapkami žlabové soupravy, které zajistí trasu dopravníku po přestavbě výsypu porubu;
 • celistvé ohnuté – bezpečnost trasy zajišťují svinuté clony,
 • dělené – bezpečnost trasy rovněž zajišťují svinuté clony,
 • otáčecí – zabezpečují trasu hřeblového dopravníku po přestavbě pohonu výsypového stěnového dopravníku, jsou kompatibilní s hradítky zařízení SUPEN W/F a dělenými hradítky; jejich kladem je nízká výška trasy od výsypu ke zpětné stanici, což umožňuje dopravu materiálu v místě vstupu do porubu, jak rovněž bezpečný přechod pracujících osob skrz trasu dopravníku.
azis1200_04dazis1200_05d
Otáčecí hradítka kompatibilní s dělenými hradítkyOtáčecí hradítka kompatibilní s hradítky zařízení SUPEN W/F

Žlabová souprava určena k vestavbě před drtičku se skládá z celistvých vysokých roných hradítek nebo ohnutých hradítek, na kterých se nachází bezpečnostní branka a koše pro vedení kabelů.

Ohnutá hradítka umístěná na žlabové soupravě určené k vestavbě před drtičku zvětšují příčný řez žlabu a eliminují možnost zaklínění nebo navrstvení velkých kousků těživa přímo před vstupem do drtičky, což zlepšuje plynulost přepravy těživa dopravníkem.

Hradítka žlabové soupravy určené k vestavbě před drtičku mohou být vybavena vhodnými závěsy k připevnění speciálních táhel, která spojují žlabovou soupravu s drtičkou a během přesunu soustavy AZIS-1200 odvádějí zátěž, čímž určitým způsobem dojde k odtížení samonosné konstrukce celé vodorovné žlabové soupravy.

azis1200_06dazis1200_07d
Žlabová souprava určena k vestavbě před drtičku s rovnými hradítkyŽlabová souprava určena k vestavbě před drtičku s ohnutými hradítky

Výška hradítek je přizpůsobena individuálnímu přání klienta. Jejich solidní konstrukce zabraňuje možným deformacím vzniklým během provozu.

dynamická drtička těživa

Mechanická stěnová soustava je kompatibilní s následujícími typy drtiček: SB-900; KRUK-1000P; KRUK-1000P; KRUK II; UKU-1500; WB-1300; DLB-1000K; DLB-800; KKWB-1; DU-2P6; SB-63; KKBW-1 nebo s jinými, ktéré získaly povolení k použití v důlních prostorech.

závěsná žlabová souprava

Závěsná žlabová souprava se skládá z rovných žlabů, konkávního žlabu a v závislosti na druhu použité hnací skříně přípojného nebo obloukovitého žlabu. Ke žlabům jsou připevněna hradítka, která tvoří samonosnou konstrukci. Výška hradítek je přizpůsobena individuálnímu přání klienta. Část závěsné žlabové soupravy je připevněna ke speciální vzpěrné konstrukci, ve spodní části má přišroubované uzavírací plechy, které celou konstrukci zpevňují a ochraňují spodní část hřeblových řetězů. Závěná žlabová souprava je vybaven koši pro vedení kabelů a průchodkami pro vedení signalizační linky. Ve spodní části se nacházejí průchody do pracující osoby. K části umístěné na počvě jsou připevněné speciální plošiny, které slouží k montáži elektrických zařízení, skříňky na nářadí atd., které se pohybují spolu se stěnovou soustavou. Hnací skříň je vybavena nástavci a rovněž je umístěna na vzpěrné konstrukci.

vzpěrná konstrukce

Vzpěrná konstruce v závislosti na požadavcích klienta může mít fixní výšku a úhel sklonu hnací skříně přizpůsobený konkrétní výšce dopravníku, manuální regulaci výšky a úhlu sklonu a hydraulickou regulaci výšky a úhlu sklonu spolu s dodatečnou možností otáčení hnací skříně ve směru pozdélné hřídele pásového dopravníku. V závislosti na použitém typu hnací skříně pohon pásového dopravníku se na vzpěrné konstrukci nachází plošině nebo na dvou nosnících.

Vzpěrná konstrukce pohonu stěnové soustavy AZIS-1200 je vždy vybavena nosníkem pro zařízení BISUP-W, nosníkem pro připevnění přesypu samoposuvného pásového dopravníku a šrouby pro regulaci nápravy hřeblového dopravníku. Celá konstrukce je připojena k drtičce pomoci táhla, které odlehčuje žlabovou soupravu během přesunu.
V případě, že stěnová soustava pracuje v porubu se sklonem od +/- 12° do +/- 18°, vzpěrná konstrukce je dodatečně vybavena usazovacími sedly hydraulických stojek, které stabilizují celou soustavu vůči porubu.

pohon stěnové soustavy/h3>

Pohon stěnové soustavy je pokaždé vybírán individuálně a v souladu s hřeblovým dopravníkem, který bude splňovat veškeré požadavky klienta. Pohon mechanické stěnové soustavy AZIS-1200 zajišťují zařízení, která vlastní povolení pro provoz v důlních prostorech.

S ohledem na symetrickou stavbu používaných hnacích skříní je rovněž možné využít systém s jedním pohonem, který bude umístěn z pravé nebo levé strany dopravníku. V případě, že uživatel změní typ reduktoru, dodáme speciální distanční prvky, které se montují do hnací skříně a umožňují tuto změnu bez nutnosti její výměny.

spřažená zpětná stanice pásového dopravníku s přesypem

Spřažená zpětná stanice pásového dopravníku s přesypem je tvořena zpětnou stanicí pásového dopravníku, která je připojena k nosné konstrukci válečkových vzpěr, škrábače a sýpového plechu. Zpětná stanice je umístěna na nosnících vzpěrné konstrukce pohonu pomoci kloubu. Odchýlení se zpětné stanice ve srovnání s osou tratě je možné prostřednictvím kloubu a vnitřního šroubu, který je z jedné strany umístěn v nosné konstrukci zpětné stanice a z druhé v závitu vzpěrné konstrukce výsypového pohonu.

Zpětná stanice pásového dopravníku s přesypem je dodatečně připevněna ke špalíkům samoposuvného přesypu spojeného pomoci kloubu se vzpěrnou konstrukcí výsypového pohonu hřeblového dopravníku.

Pásový dopravník je kompatibilní s následujícími typy zpětné stanice: GWAREK 1200M; GWAREK 1000M; MIFAMA 1200; MIFAMA 1000; PTGm 1200; PTGm 1000; PTG-50/1000; PIOMA 1200; BOGDA 1200; GWAREK B 1200S nebo s jinými, ktéré získaly povolení k použití v důlních prostorech.

zařízení „BISUP-W“ a „SUPEN W/F“

Tato zařízení tvoří zvláštní výrobní část firmy AZIS a vlastní individuální povolení k provozu.

Viz:

Hřeblové dopravníky naší firmy mají vysokou výkonnost, jsou trvanlivé, nezávadné a při tom mají jednoduchou, ale solidní konstrukci. Z důvodu použitých inovačních řešení využívaných v otázkách posuvu, jsou velice mobilní. Naši konstruktéři se vždy snaží splnit veškerá očekávání zákazníků a při tom zachovat maximální bezpečnostní podmínky.

Naše dopravníky vyrábíme dle individuálních požadavků klienta, a proto každý dopravník vlastní individuální povolení k provozu (v důlních prostorech).

azis1200_08dZávěsná žlabová souprava se zařízením BISUP-W


Profil žlabuPočet a typ řetězu [m/s]Rychlost řetězuŠpičkový výko [t/h]Maximální délka dopravníku [m]
E295x8422x (34×126)
2x (30×108)
max 1,55max 175090
E260x864
E260x846
E255x842
2x (34×126)
2x (30×108)
max 2,00max 200090
E225x764
E260x750
E230x750
E225x750
E227x750
2x (34×126)
2x (26×92)
max 1,50max 150090
E190x750
E190x742
E190x642
E180x720
E180x620
3x (18×64)max 1,10max 400100

Kontaktujte nás
Napište nám
azis@azis.pl
Navštivte naše sídlo
Azis Mining Service
44-304 Wodzisław Śląski
os. 1 Maja 16K
Copyright © 2021 azis.pl - Všechna práva vyhrazena