Fundusze europejskie

„Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby”

Firma AZIS Mining Service Sp. z o.o. jest Beneficjentem dla projektu „Inwestycja w nowy zakład produkcyjny prowadząca do wprowadzenia na rynek innowacyjnego Spienionego Inhibitora Górniczego źródłem przewagi konkurencyjnej firmy.”

Wartość projektu ……. 2070299,10zł.
Wartość dofinansowania ……. 730440,46zł.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013″

„Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl


„AZIS”-Mining Service Sp. z o.o. realizuje projekt pod nazwą: „Udział firmy „Azis” – Mining Service Sp. z o.o. w Międzynarodowej Wystawie EXPO 2017 szansą na rozwój potencjału eksportowego przedsiębiorstwa oraz na wzrost rozpoznawalności marki na arenie międzynarodowej” o numerze POIR.03.03.03-24-0008/17

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, poddziałanie 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand, działania 3.3: Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw.

Termin realizacji: 01.03.2017 – 20.10.2017

Wartość projektu : 271 137,50 PLN

Kwota dofinansowania : 133 129,80 PLN

Firma AZIS-Mining Service Sp. z o.o. brała udział w projekcie „Udział firmy „Azis” – Mining Service Sp. z o.o. w Międzynarodowej Wystawie EXPO 2017 szansą na rozwój potencjału eksportowego przedsiębiorstwa oraz na wzrost rozpoznawalności marki na arenie międzynarodowejwspółfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, poddziałanie 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand, działania 3.3: Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw.

W ramach tego projektu firma AZIS zorganizowała swoje stoiska wystawowe na targach „Mining Week” w Karagandzie w dniach 27-29. 06.2017 oraz „Mining World Central Asia” w dniach 20-22. 09. 2017 w Ałmaty . Na stoiskach prezentowano urządzenia i produkty firmy z zakresu profilaktyki ppoż.

Podczas targów w Karagandzie została zorganizowana misja gospodarcza podczas której przedstawiciele firmy AZIS spotkali się z przedstawicielami kopalń i firm z Kazachstanu.
W dniu 06.09.2017 w stolicy Kazachstanu Astanie odbyło się Kazachstańsko- Polskie Forum Gospodarcze na którym podczas spotkania B2B prowadzone były rozmowy z przedstawicielami firm Kazachstańskich zainteresowanymi urządzeniami oferowanymi przez firmę AZIS.

W dniu 29.09.2020 roku podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej „Energia i Górnictwo – perspektywy zrównoważonego rozwoju” odbywającej się w dniach 28-30.09.2020 r. w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Rybniku, przedstawiono prezentację i wygłoszono referat pt. „Realizacja projektu innowacyjnej technologii inertyzacji zrobów z wykorzystaniem mieszaniny gazów inertnych uzyskanych z oczyszczania spalin z silnika gazowego”.


Firma AZIS-Mining Service Sp. z o.o. realizuje projekt „Innowacyjna i skuteczna technologia inertyzacji zrobów czynnej lub otamowanej ściany wydobywczej w podziemnym zakładzie górniczym, wydobywającym węgiel kamienny, wykorzystująca mieszaniny gazów inertnych uzyskanych z oczyszczania spalin z silnika gazowego i zapobiegająca powstawaniu pożarów endogenicznych” numer umowy POIR.01.01.01.-00-0835/16-00

Cel projektu: Zdobycie nowej wiedzy na temat skutecznej inertyzacji zrobów ścian wydobywczych z wykorzystaniem prototypowej instalacji katalitycznego oczyszczania spalin.

Efektem projektu będzie skuteczne zapobieganie powstania pożarów endogenicznych oraz ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1POIR Projekty B+R Przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

Wartość projektu….. 7 318 468,74 zł.

Wartość dofinansowania….. 3 739 534,47 zł.

INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI PROJEKTU

Realizacja projektu „Innowacyjna i skuteczna technologia inertyzacji zrobów rejonu czynnej lub otamowanej ściany wydobywczej w podziemnym zakładzie górniczym wydobywającym węgiel kamienny, wykorzystująca mieszaniny gazów inertnych uzyskanych z oczyszczania spalin z silnika gazowego i zapobiegająca powstawaniu pożarów endogenicznych.” podzielona została na trzy etapy:

Etap I – badania przemysłowe zrealizowano w trzech zadaniach:

Zadanie 1 – Opracowano nowe metody prewencji pożarowej z wykorzystaniem oczyszczonych spalin z silnika gazowego, z określeniem miejsc samozagrzewania się węgla lub ogniska pożaru oraz składu i strumienia gazu inertnego, który powinien być wtłaczany do zrobów. Opracowano modele matematyczne i numeryczne samozagrzewania i samozapalania warstwy rozkruszonego węgla, jaka może pozostawać w zrobach lub innym fragmencie kopalni. Przyjęto dwa modele geometryczne, w które można wpisać rzeczywiste złoże rozkruszonego węgla:

 • model warstwy płaskiej obustronnie od stropu i spągu otoczony skałami
 • model cylindra otoczonego skałami.

 Przyjęto dwa możliwe sposoby przepływu powietrza:

 • wymuszony pod wpływem różnicy potencjałów aerodynamicznych,
 • naturalny, powstały w wyniku działania ciągu naturalnego, wynikającego z niejednorodnego rozkładu gęstości powietrza w złożu.

Przeprowadzono symulacje komputerowe i wyznaczono warunki krytyczne zaistnienia   samozapalania warstwy węgla w złożu, do których należą:

 • dopuszczalna maksymalna (krytyczna) zawartość tlenu w gazach zrobowych, powyżej której może dojść do samozapalania,
 • dopuszczalna, bezpieczna (krytyczna) grubość warstwy węgla, jaka może być pozostawiona
  w zrobach ściany lub innym fragmencie kopalni, powyżej której  może już dojść do samozapalania.

Miejsca, w których występują nagromadzenia rozkruszonego węgla o grubościach przekraczających grubość krytyczną, są potencjalnie zagrożone pożarem endogenicznym i powinny być objęte prewencją, np. z zastosowaniem oczyszczonych spalin.

Badania numeryczne (symulacje) rozpływu mieszaniny gazów inertnych w zrobach o różnych wartościach współczynnika składowego mieszaniny gazów N2/CO2.

Opracowano metodykę obliczeniową, zbudowano modele obliczeniowe i przeprowadzono symulacje komputerowe rozpływu gazów w zrobach przy założonym rozpływie powietrza i rozkładzie spadków potencjału w wyrobiskach sąsiadujących ze zrobami, w zależności od:

 • miejsca zatłaczania gazów,
 • ilości zatłaczanych gazów,
 • współczynnika składowego mieszaniny gazów N2/CO2.

Wyznaczono rozkłady stężeń azotu, dwutlenku węgla i tlenu w zrobach. Wyznaczono również prognozowane stężenia dwutlenku węgla w powietrzu płynącym przez ścianę i chodniki przyścianowe.

Zadanie 2 – Opracowano nowe metody zwiększenia skuteczności prewencji pożarowej poprzez : precyzyjne określenie miejsca samozagrzewania węgla lub ogniska pożaru, możliwe jak najwcześniejsze wykrycie procesu samozagrzewania, uszczelnianie zrobów lub innych wyrobisk objętych prewencją pożarową, odpowiednie kształtowanie pola potencjału aerodynamicznego wokół zrobów lub otamowanych wyrobisk.

Zadanie 3 – Opracowano metody bezpiecznego podawania dużych ilości mieszaniny azotu i dwutlenku węgla oraz dopuszczalnych ilości zatłaczanego gazu w aspekcie bezpieczeństwa zatrudnionej załogi i ruchu zakładu.

Etap II –  badania rozwojowe zrealizowano w trzech zadaniach:

Zadanie 1 – Wybór optymalnego systemu katalitycznego oczyszczania spalin. Wyboru systemu katalitycznego dokonano w oparciu o wyniki analizy parametrów spalin z silnika gazowego oraz wymagania względem składu i ilości mieszaniny gazów inertnych, które będą w stanie zagwarantować prowadzenie skutecznej inertyzacji wybranej przestrzeni zrobowej. W oparciu o zintegrowany pakiet intuicyjnego oprogramowania do symulacji procesów chemicznych CHEMCAD przeprowadzono szereg symulacji i obliczeń w celu właściwego doboru katalizatorów i warunków procesowych dla projektowanej instalacji katalitycznego oczyszczania spalin. Postanowiono, że system katalityczny zbudowany będzie z dwóch reaktorów katalitycznych przepływowych:

– reaktor dopalania CO i LZO wypełniony katalizatorem palladowym nośnikowanym, pracujący w temperaturze początkowej 285°C,

– reaktor SCR pracujący na katalizatorze wanadowym domieszkowanym wolframem i tytanem, do usuwania tlenków azotu NOx (czynnik redukujący to 40% roztwór mocznika),

Zadanie 2 – Projekt techniczny instalacji

     Na podstawie doboru optymalnego systemu katalitycznego przeprowadzonego w Zadaniu 1  opracowano projekt techniczny instalacji prototypowej wytwarzania gazu inertnego, projekt zasilania, projekt sterowania i wizualizacji. Projekt techniczny wykonania instalacji prototypowej zakłada, że poszczególne fazy procesu przetwarzania spalin w gazy inertne realizowane będą w następujących układach:

 • układ katalizatora,
 • układ chłodzenia gazów inertnych,
 • układ przygotowania, sprężania i zatłaczania gazów inertnych,
 • układ monitorowania i sterowania,
 • układ zasilania.

Zadanie 3 – Wykonanie instalacji prototypowej

     Instalacja prototypowa zabudowana została zgodnie z Projektem budowlanym na dzierżawionym od KWK „Borynia-Zofiówka” Ruch „Borynia” terenie o powierzchni 750 m2. Na uprzednio utwardzonym i ogrodzonym terenie posadowiono urządzenia i zamknięte kontenery wchodzące w skład instalacji wzajemnie połączone za pomocą rurociągów i  przewodów kablowych. W skład instalacji wchodzą następujące urządzenia zabudowane w układach funkcyjnych:

 • Układ katalizatora – zbudowany z :
  • a) dwóch reaktorów katalitycznych DR-9000 z urządzeniem dozowania mocznika,
  • b) nagrzewnicy powietrza technologicznego 400kW/300°C,
  • c) wymiennika obrotowego wysokotemperaturowego typu EH-9,5-D,
  • d) wentylatora głównego typu CFH2 315-D3-RD90-160M,
  • e) urządzeń sterujących przepływem spalin i gazów poreakcyjnych.
 • Układ chłodzenia gazów – zbudowany z:
  • a) agregatu chłodzącego wodę procesową – AWL,
  • b) przemysłowej chłodnicy suchej – CHW,
  • c) wstępnego wymiennika ciepła – WT1,
  • d) głównego dwustopniowego wymiennika ciepła – WT3,
  • e) zbiornika buforowego i dwóch pomp obiegowych medium chłodzącego.
 • Układ przygotowania, sprężania i zatłaczania gazu inertnego zbudowany z:
  • a) stacji przygotowania gazu składającej się z dwóch sprężarek VS200 oraz osuszacza zabudowanych w kontenerze KS1,
  • b) sekcji separacji PSA składającej się z generatora azotu N880x4 złożonego z ośmiu adsorberów wypełnionych węglem aktywnym,
  • c) stacji przygotowania gazu składającej się z dwóch sprężarek VS160 zabudowanych w kontenerze KS2,dwóch osuszaczy zabudowanych w kontenerach OS2 i OS3
  • d) sekcji separacji PSA składającej się z generatora tlenu O1250x4 I i II stopień złożonego w sumie z ośmiu adsorberów wypełnionych złożem zeolitowym,
  • e) stacji przygotowania gazu odpadowego (azotu i dwutlenku węgla) z generatora tlenu składającej się ze sprężarki śrubowej VS200 zabudowanej w kontenerze KS3,
  • f) 620 mb rurociągu przesyłowego DN150 z rur stalowych zabudowanego od instalacji wytwarzania gazu inertnego do rurociągu podsadzkowego w rejonie szybu III.
 • Układ monitorowania i sterowania
  • a) Monitorowanie spalin.
  • b) Monitorowanie gazów poreakcyjnych i gazów inertnych.
  • c) Urządzenia sterujące przepływem spalin i gazów poreakcyjnych.
 •   Układ zasilania i okablowanie.

W celu zasilenia instalacji zabudowano linię  kablową zasilającą od rozdzielni do kontenera transformatorowo-sterowniczego KTS. W kontenerze KTS  zabudowano:

a) aparaturę  6 kV, składającą się z dwóch odłączników wnętrzowych wysokoprądowych    typu OW,

b) dwa transformatory suche żywiczne typu EG-CR-T-1000-07-P 6,3kV/0,4kV o mocy   1000kVA każdy.

c) szafy rozdzielcze typu Prisma P – RN-W 400/230 V.

d) falownik sterujący pracą wentylatora głównego.

Od kontenera KTS wykonano połączenia kablowe do zasilania kontenerów KS1, KS2, KS3, KT oraz układu chłodzenia gazów. Wewnątrz powyższych kontenerów zabudowano szafy zasilająco-sterownicze do zasilenia w energię elektryczną poszczególnych urządzeń. Zasilanie kontenera biurowo-socjalnego zrealizowane zostało linią kablową od kontenera KS2.

 • W celu umieszczenia urządzeń pomocniczych wykonano kontener techniczny KT,
  w którym umieszczono sprężarkę powietrza technologicznego, szafę zasilającą nagrzewnicę technologiczną, zbiorniki przelewowe i pompy obiegu glikolu, urządzenie dozowania mocznika, zbiorniki mocznika, zbiornik wody technologicznej, szafę zasilającą urządzenia w powyższym kontenerze z zabudowanym sterownikiem wymiennika WT2.
 • Pomieszczenie sterowni i obsługi osobowej instalacji zabudowano w kontenerze biurowo-socjalnym KBS.

Etap III – zadanie 1. Demonstracja prototypu.

Zdjęcia z obiektu – instalacji wytwarzania gazu inertnego poprzez oczyszczenie spalin silnika gazowego zabudowanego na terenie KWK „Borynia-Zofiówka” Ruch „Borynia”.

Po zabudowie poszczególnych urządzeń i wykonaniu połączeń rurowych oraz kablowych dokonano w dniu 27.08.2020 odbioru technicznego elementów instalacji wytwarzania gazów inertnych
i uzyskano zgodę na ruch próbny instalacji.

Wykonane zostały próby funkcjonalne poszczególnych urządzeń wchodzących w skład instalacji,
a następnie przeprowadzono próby całej instalacji z wykonaniem pomiarów kontrolnych przy pomocy aparatury pomiarowej zainstalowanej w samochodzie pomiarowym realizowanym w dniach 13.10. i 16. 11.2020.

Po rozruchu instalacji i dokonaniu prac walidacyjnych, w celu osiągnięcia optymalnego składu gazu inertnego, przeprowadzono próbne podawanie gazu inertnego powstałego w instalacji do zrobów ściany A-32 pokł. 404/1 łg., w celu oceny technicznej pracy instalacji.

Po uzyskaniu zgody KRZG KWK „Borynia-Zofiówka” Ruch „Borynia” na podawanie gazów do zrobów wytypowanej ściany prowadzona będzie inertyzacja zgodnie z ustaleniami KDW kopalni.

Po zakończeniu biegu ściany A-32 pokł. 404/1łg. Kopalnia wyznaczyła do prowadzenia inertyzacji
i oceny skuteczności inertyzacji gazami pochodzącymi z oczyszczania spalin silnika gazowego  ścianę B-34 w pokładzie 407/1-2.

  Od dnia 27.09.2021 rozpoczęto podawanie gazów inertnych z instalacji do zrobów ściany B-34  pokład 407/1-2 zgodnie z profilaktyką ppoż. i ustaleniami kierownika działu wentylacji kopalni.

W miarę możliwości podawane były do zrobów ściany naprzemiennie mieszanina popiołowo-wodna oraz gazy inertne.

W dniach 27.09.2021-19.01.2022r., w ramach realizowanego projektu AZIS, wtłoczono do zrobów ściany B-34 pokł. 407/1-2 łącznie 4 042 985 m3 mieszaniny gazów inertnych
(N2 + CO2), w tym 30 743 m3 dwutlenku węgla. Łączny czas podawania gazów inertnych
w powyższym okresie wyniósł 1 733h i 40min.

Wydajność przepływu mieszaniny azotu i dwutlenku węgla wahała się od 2000-3500 m3/h (max. 3 590 m3/h) przy zawartości 1,8-2,8% tlenu oraz 1,0-2,2% dwutlenku węgla. Ciśnienie azotu w rurociągu wynosiło od 2,7 do 3,3 bara, temperatura gazu od 18-24ºC.

Po zakończeniu w dniu 19.01.2022r. podawania gazów inertnych z instalacji wraz
z wykonywaniem pomiarów i badań laboratoryjnych w zakresie etapu III projektu została opracowana w Zakładzie Aerologii Górniczej GIG dokumentacja pt.: „Prowadzenie oceny skuteczności opracowanej metody inertyzacji poprzez badanie stanu zagrożenia pożarowego w wybranych rejonach kopalni poddanej takiej inertyzacji w oparciu o precyzyjną analizę chromatograficzną gazów, wraz z weryfikacją opracowanych zasad prewencji i analizą ewentualnego wprowadzenia metod zwiększenia jej skuteczności”.

Wyniki opracowania wskazują poprawność pracy instalacji pod względem parametrów gazu inertnego zawartych w przepisach górniczych. Również ilości i stężenia gazów dla najbardziej niekorzystnych warunków podawania nie stworzą zagrożenia dla bezpieczeństwa załogi górniczej pracującej w wyrobiskach sąsiadujących ze strefą, w której prowadzona jest inertyzacja.

W okresie 21.01. – 28.02.2022 r. (data zakończenia umowy z NCBiR na realizację projektu) nadal podawano gazy inertne z instalacji do ściany B-34 pokł. 407/1-2 oraz ściany
C-31 pokł. 504/1. Łącznie zatłoczono do obu ścian 1 950 091 m3 gazów inertnych, z tego 1 365 010 m3 do zrobów ściany B-34 pokł. 407/1-2.

W miesiącu kwietniu 2022r. zawarta została, za zgodą Zarządu JSW S.A. z dnia 29.03.2022r., umowa, której przedmiotem jest wykonanie inertyzacji dla ściany B-34 pokł. 407/1-2 w celu prowadzenia profilaktyki pożarowej z wykorzystaniem gazów (azot + dwutlenek węgla lub azot) uzyskanych z oczyszczania spalin z silnika gazowego w KWK „Borynia-Zofiówka” Ruch „Borynia”. Gaz inertny podawany jest komercyjnie w ilościach 2000 – 2500 m3/h.


W dniach 14-16 listopada 2023 r. podczas jubileuszowej XXX edycji Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej z serii Górnicze Zagrożenia Naturalne, organizowanej przez Główny Instytut Górnictwa, wraz ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Górnictwa oraz Komisją Górniczą PAN Oddział w Katowicach przy współpracy Politechniki Warszawskiej i odbywającej się w hotelu Crystal-Mountain w Wiśle przedstawiono prezentację i wygłoszono referat pt.„Innowacyjna technologia inertyzacji zrobów czynnej ściany wydobywczej od początku jej biegu do likwidacji, z wykorzystaniem mieszaniny gazów inertnych uzyskanych z oczyszczania spalin silnika gazowego – świadczenie usług na bazie uzyskanych wyników projektu”.


W dniach 22-24 05. 2023 w Centrum Kształcenia Ustawicznego Filii Politechniki Śląskiej w Rybniku odbyła się 8 EDYCJA MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ – „Energia, środowisko, eksploatacja kopalin – zarządzanie i zrównoważony rozwój”.  Podczas konferencji przedstawiono prezentację i wygłoszono referat pt. „Zastosowanie innowacyjnej technologii inertyzacji zrobów czynnej ściany wydobywczej B-34 pokł. 407/1-2 z użyciem gazów uzyskanych z oczyszczania spalin silnika gazowego spalającego metan”.


W dniach 08-10 listopada w hotelu Jawor w Jaworzu k/Bielska Białej, odbyła się XXIX międzynarodowa konferencja GZN 2022 (Górnicze Zagrożenia Naturalne). W tym roku hasłem przewodnim konferencji było pytanie czy „Zagrożenia naturalne barierą zwiększenia wydobycia?”. Podczas konferencji przedstawiono prezentację i wygłoszono referat pt. „Inertyzacja zrobów czynnej ściany wydobywczej z wykorzystaniem mieszaniny gazów inertnych uzyskanych z oczyszczania spalin z silnika gazowego – wdrażanie wyników badań przemysłowych i prac rozwojowych”.

W konferencji uczestniczyło łącznie 180 osób, wygłoszono 70 referatów.


W dniu 08.06.2022 roku podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej „Energia, środowisko, eksploatacja kopalin – zarządzanie i zrównoważony rozwój” odbywającej się w dniach 06-09.06.2022 r. w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Rybniku, przedstawiono prezentację i wygłoszono referat pt. „Innowacyjna i skuteczna technologia inertyzacji zrobów czynnej ściany wydobywczej – prezentacja doświadczeń wdrażania prototypu w warunkach rzeczywistych”.

W konferencji uczestniczyło łącznie 550 osób, wygłoszono 85 referatów. W ramach wizyt studyjnych uczestnicy konferencji zwiedzili 9 zakładów i obiektów inżynieryjnych.


W dniach 23-25. 03. 2022 w Białce Tatrzańskiej odbyła się 11 Szkoła Aerologii Górniczej.

W trakcie obrad szkoły przedstawiono prezentację   pt.” Innowacyjna i skuteczna technologia inertyzacji zrobów czynnej ściany wydobywczej – demonstracja prototypu w warunkach rzeczywistych.” 


W dniach 8 – 10 listopada 2021r. w Jaworzu k/Bielska-Białej odbyła się  XXVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna z serii Górnicze Zagrożenia Naturalne. Podczas  konferencji wygłoszony został referat pt. „Inertyzacja zrobów czynnej ściany wydobywczej w JSW S.A. z wykorzystaniem mieszaniny gazów inertnych uzyskanych
z oczyszczania spalin z silnika gazowego”.

XXVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna z serii Górnicze Zagrożenia Naturalne
XXVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna z serii Górnicze Zagrożenia Naturalne
XXVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna z serii Górnicze Zagrożenia Naturalne
XXVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna z serii Górnicze Zagrożenia Naturalne
XXVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna z serii Górnicze Zagrożenia Naturalne
XXVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna z serii Górnicze Zagrożenia Naturalne
XXVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna z serii Górnicze Zagrożenia Naturalne
XXVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna z serii Górnicze Zagrożenia Naturalne
XXVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna z serii Górnicze Zagrożenia Naturalne
XXVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna z serii Górnicze Zagrożenia Naturalne

W dniach 16-17 grudnia 2020 r. na stronie internetowej www.gzn.gig.eu odbyła się XXVII edycja wirtualna Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej z serii Górnicze Zagrożenia Naturalne 2020 – pod tematem przewodnim: Nowe i stare zagrożenia w kopalniach podziemnych.
Podczas  konferencji, prowadzonej w sposób zdalny, wygłoszony został referat pt. „Budowa
 i rozruch stworzonego prototypu instalacji oczyszczającej spaliny silnika gazowego przeznaczone do innowacyjnej technologii inertyzacji zrobów w KWK „Borynia-Zofiówka” Ruch „Borynia”. 

XXVII edycja wirtualna Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej z serii Górnicze Zagrożenia Naturalne 2020
XXVII edycja wirtualna Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej z serii Górnicze Zagrożenia Naturalne 2020
XXVII edycja wirtualna Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej z serii Górnicze Zagrożenia Naturalne 2020
XXVII edycja wirtualna Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej z serii Górnicze Zagrożenia Naturalne 2020

W dniu 29.09.2020 roku podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej „Energia i Górnictwo – perspektywy zrównoważonego rozwoju” odbywającej się w dniach 28-30.09.2020 r. w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Rybniku, przedstawiono prezentację i wygłoszono referat pt. „Realizacja projektu innowacyjnej technologii inertyzacji zrobów z wykorzystaniem mieszaniny gazów inertnych uzyskanych z oczyszczania spalin z silnika gazowego”.

Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna
Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna
Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna
Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna

W dniach 20-22.11.2017 podczas Polskiego Kongresu Górniczego w Krakowie przedstawiono prezentację i wygłoszono referat pt. „Koncepcja innowacyjnej technologii inertyzacji zrobów z wykorzystaniem spalin silnika gazowego.”

Polski Kongres Górniczy w Krakowie
Polski Kongres Górniczy w Krakowie
Polski Kongres Górniczy w Krakowie
Polski Kongres Górniczy w Krakowie
Polski Kongres Górniczy w Krakowie

W dniu 27.09.2017 roku podczas 9 Szkoły Aerologii Górniczej w Białce Tatrzańskiej przedstawiono prezentację i wygłoszono referat pt. „Innowacyjna technologia inertyzacji zrobów z wykorzystaniem spalin silnika gazowego.”

Szkoła Aerologii Górniczej w Białce Tatrzańskiej
Szkoła Aerologii Górniczej w Białce Tatrzańskiej
Szkoła Aerologii Górniczej w Białce Tatrzańskiej
Szkoła Aerologii Górniczej w Białce Tatrzańskiej


Firma AZIS Mining Service Sp. z o.o. realizuje projekt „Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa oraz ograniczenie skutków pandemii COVID-19 poprzez realizację projektu inwestycyjnego i dywersyfikację procesów produkcyjnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego.

Nr umowy: UDA-RPSL.03.02.00-24.06D0/20-00

Cel projektu: Wzrost konkurencyjności firmy na rynku poprzez zwiększenie możliwości produkcyjnych do poziomu oczekiwanego przez rynek. Utrzymanie dotychczasowych miejsc pracy i stworzenie nowych, zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez modernizację hali produkcyjnej.

Efekt projektu: Dywersyfikacja i optymalizacja procesów produkcyjnych, wprowadzenie do oferty przedsiębiorstwa znacząco ulepszonego produktu – nowej generacji wytwornicy azotu WA-1400 o zwiększonej wydajności i efektywności działania.

Wartość projektu: 706 619,47 PLN

Kwota dofinansowania: 488 313,33 PLN

Skontaktuj się z nami
Napisz do nas
azis@azis.pl
Odwiedź naszą siedzibę
Azis Mining Service sp. z o.o.
44-304 Wodzisław Śląski
os. 1 Maja 16K