Modernizacja pola nr 31 w rozdzielni głownej 6kV RG-2 zlokalizowanej w KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch „Borynia”

Przystosowanie pola nr 31 w rozdzielni głównej 6kV RG-2 zlokalizowanej w KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie”Ruch „Borynia” w celu umożliwienia zasilania projektowanej instalacji wytwarzania gazu inertnego jako mieszaniny N2 i CO2 w ramach projektu „Innowacyjna i skuteczna technologia inertyzacji zrobów czynnej lub otamowanej ściany wydobywczej w podziemnym zakładzie górniczym,wydobywającym węgiel kamienny,wykorzystująca mieszaniny gazów inertnych uzyskanych z oczyszczania spalin z silnika gazowego i zapobiegająca powstawaniu pożarów endogenicznych”–umowa nr POIR.01.01.01-00-0835/16-00 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1 POIR Projekty B+R Przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

Więcej informacji

inteligenty_rozwoj

Ogłoszenia