Modernizacja pola nr 31 w rozdzielni głownej 6kV RG-2 zlokalizowanej w KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch „Borynia”

Przystosowanie pola nr 31 w rozdzielni głównej 6kV RG-2 zlokalizowanej w KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch „Borynia” w celu umożliwienia zasilania projektowanej instalacji wytwarzania gazu inertnego jako mieszaniny N2 i CO2 w ramach projektu „Innowacyjna i skuteczna technologia inertyzacji zrobów czynnej lub otamowanej ściany wydobywczej w podziemnym zakładzie górniczym, wydobywającym węgiel kamienny, wykorzystująca mieszaniny gazów inertnych uzyskanych z oczyszczania spalin z silnika gazowego i zapobiegająca powstawaniu pożarów endogenicznych”– umowa nr POIR.01.01.01-00-0835/16-00 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1 POIR Projekty B+R Przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

Więcej informacji

Informacja o wybranym wykonawcy: przetarg nierozstrzygnięty – brak ofert. Na podstawie negocjacji cenowych przeprowadzonych z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę podczas szacowania wartości zamówienia, wykonanie modernizacji zlecono firmie OPA – ROW Sp. z o.o., 44 -270 Rybnik, ul. Józefa Rymera 40c.

inteligenty_rozwoj
Skontaktuj się z nami
Napisz do nas
azis@azis.pl
Odwiedź naszą siedzibę
Azis Mining Service sp. z o.o.
44-304 Wodzisław Śląski
os. 1 Maja 16K